10 Cs of Supplier Evaluation [Carter]

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
หลัก 10 ประการในการประเมิน Supplier [Carter]

     มีคำสองคำที่มักนำมาใช้แทนกันจนหลายคนคิดว่ามีความหมายเดียวกัน คือคำว่า supplier และ vendor แต่ในความเป็นจริง สองคำนี้มีความหมายต่างกัน กล่าวคือ
   • vendor หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ขายสินค้าและบริการให้กับผู้บริโภค มีการจัดซื้อจัดหาแต่ละครั้งจำนวนไม่มาก เป็นความสัมพันธ์แบบ ธุรกิจกับลูกค้า (business to customer) จัดเป็นห่วงข้อสุดท้ายในสายโซ่อุปทาน
   • supplier หมายถึง บุคคลหรือองค์กรที่ขายสินค้าหรือให้บริการแก่ผู้ผลิตหรือธุรกิจอื่น มีจำนวนมากในการจัดซื้อจัดหาแต่ละครั้ง เป็นความสัมพันธ์แบบ ธุรกิจกับธุรกิจ (business to business) จัดเป็นห่วงลำดับต้นหรือลำดับกลางในสายโซ่อุปทาน
read more