5 Dysfunctions of a Team [Lencioni]

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
พฤติกรรม 5 ประการที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นกับทีมงาน [Lencioni]

     มีคำกล่าวว่า เมื่อใดที่จัดทีมขึ้นทำภารกิจอย่างใดอย่างหนึ่ง ถึงจะกำหนดเป้าหมายไว้ชัดเจนเพียงใด ก็มักจะมีปัญหาการต่อล้อต่อเถียงระหว่างเพื่อนร่วมทีม ทะเลาะเบาะแว้งกัน หรือไม่ไว้วางใจกัน บ่อยครั้งรุนแรงถึงขั้นทีมแตก คำกล่าวนี้ฟังดูเหมือนเป็นการมองโลกในแง่ร้าย แต่ในทางปฏิบัติ มันก็เป็นเช่นนั้นจริงๆ สาเหตุเพราะ สมาชิกแต่ละคนล้วนมีเป้าหมาย ความใฝ่ฝัน และทักษะ ที่แตกต่างกันออกไป แม้ว่าความหลากหลายจะเป็นจุดแข็งอย่างหนึ่งของการทำงานร่วมกัน แต่มันก็อาจเป็นจุดอ่อนที่สำคัญที่สุดได้เช่นกัน
     Patrick Lencioni ประธานบริษัทที่ปรึกษาการบริหาร (Table Group) ชาวอเมริกัน ได้นำเสนอแนวคิดเรื่องพฤติกรรม 5 ประการที่ไม่ควรให้เกิดขึ้นกับทีมงาน หรือ The Five Dysfunctions of a Team ไว้ในหนังสือชื่อเดียวกัน จัดพิมพ์ในปี 2002 Lencioni ชี้ให้เห็นพฤติกรรมพื้นฐานที่พบเห็นได้ทั่วไปในทีมงาน ซึ่งนอกจากจะสร้างความสับสน ความเข้าใจผิด และบ่อนทำลายขวัญกำลังใจแล้ว ยังส่งผลกระทบต่อองค์กร โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากสมาชิกทีมข้ามสายงาน ซึ่งได้นำความขุ่นข้องหมองใจของตน กลับไประบาย (พร้อมการแต่งเพิ่มเติมสี) ให้เพื่อนร่วมงานในสายงานประจำของตนได้ทราบถึงพฤติกรรมอันไม่พีงประสงค์ของผู้ปฏิบัติงานในสายงานอื่นที่ตนเคยได้ร่วมงาน read more