10 Fatal Leadership Flaws [Zenger and Folkman]

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
ข้อบกพร่องที่ร้ายแรง 10 ประการในความเป็นผู้นำ

     ผู้นำทุกคน ไม่ว่าจะเก่งกาจสามารถเพียงใด ดำรงตำแหน่งใด ตราบใดที่ยังเป็นมนุษย์ปุถุชน ก็ย่อมจะต้องมีข้อบกพร่อง จะต่างกันก็เพียงแต่ ผู้นำที่ประสบความสำเร็จจะหมั่นทบทวนค้นหาข้อบกพร่องของตนเองและจัดการแก้ไขข้อบกพร่องเหล่านั้น การพยายามเป็นผู้สมบูรณ์แบบชนิดที่หาข้อบกพร่องไม่ได้เลย น่าจะเป็นเป้าหมายที่ทำให้สำเร็จไม่ได้ และไม่มีเหตุผลหรือความจำเป็นอะไรที่จะต้องพยายามทำเช่นนั้น แต่การพยายามปรับปรุงแก้ไขตนเองอย่างต่อเนื่อง เป็นเป้าหมายที่ทำให้สำเร็จได้และจำเป็นต้องทำ เพราะในยามที่สถานการณ์ต่างๆ ราบรื่นเป็นปกติ ข้อบกพร่องของผู้นำอาจไม่ส่งผลกระทบต่อองค์กรมากนัก แต่ยามใดที่สถานการณ์เลวร้ายลง ข้อบกพร่องของผู้นำอาจสร้างความเสียหายที่ร้ายแรงแก่องค์กรได้

     Jack Zenger และ Joseph Folkman ที่ปรึกษาผู้มีชื่อเสียงในเรื่องภาวะผู้นำ ได้ร่วมกันศึกษาเพื่อค้นหาว่าอะไรคือข้อบกพร่องซึ่งมีอยู่ในตัวผู้นำที่ไม่ประสบความสำเร็จ โดยแบ่งการศึกษาออกเป็นสองชิ้น
     การศึกษาชิ้นที่หนึ่ง เป็นการรวบรวมข้อมูลป้อนกลับแบบ 360 องศาของผู้บริหารองค์กรใน Fortune 500 จำนวน 450 คน แล้วจำแนกลักษณะร่วมกันของผู้บริหาร 31

Read the rest