10 Common Communication Mistakes

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
ความผิดพลาดพื้นฐาน 10 ประการในการสื่อสาร

     การสื่อสารและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกัน เป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อการดำเนินและความยั่งยืนทางธุรกิจ Peter Drucker บิดาการบริหารสมัยใหม่เคยกล่าวว่า 60% ของปัญหาทางการบริหาร เป็นผลมาจากการสื่อสารที่ไม่ดี
     ความผิดพลาดที่พบกันโดยทั่วไปในการสื่อสาร เกิดขึ้นได้ทั้งกับการสื่อสารที่ไม่เห็นตัวกัน เช่น การส่ง e-mail หรือส่งข้อความ รูปภาพในสื่อสังคมประเภทต่างๆ และกับการสื่อสารกันต่อหน้า สาเหตุของความผิดพลาดส่วนมากเกิดจากการขาดความระมัดระวังหรือไม่สนใจในความรู้สึก เพศ วุฒิภาวะของผู้รับสาร รวมไปถึงการไม่ปรับข้อความที่สื่อสารให้สอดคล้องกับระดับของความสนิทสนมหรือระดับความสัมพันธ์ระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร ความผิดพลาดในการสื่อสารจึงไม่ได้จำกัดอยู่เพียงแค่การสะกดคำ หรือการใช้คำที่ผิดความหมาย แต่ยังรวมไปถึงกาลเทศะและมารยาทในการสื่อสารด้วย
     การสื่อสารที่ผิดพลาด อาจส่งผลเสียถึงขั้นเสียมิตรภาพที่คบหากันมาเป็นเวลานาน หรือเสียลูกค้าที่ติดต่อซื้อขายจนเป็นเจ้าประจำกันไปเลยก็ได้ การเรียนรู้ความผิดพลาดพื้นฐานหรือที่เกิดขึ้นบ่อยในการสื่อสาร จึงเป็นสิ่งที่มีประโยชน์
     ความผิดพลาดที่พบกันบ่อยๆ ในการสื่อสาร มักเกิดขึ้นใน 10 สถานการณ์ต่อไปนี้

    1) ไม่ตรวจข้อความให้ดีก่อนที่จะส่งออกไป
     ในกรณีที่เป็นข้อความที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน

Read the rest

70-20-10 Rule

สารานุกรมการบริหารและการจัดการ
70-20-10 Rule สัดส่วนการเรียนรู้แบบผสมผสาน

กฎ 70-20-10 คืออะไร มีที่มาอย่างไร
     กฎ 70-20-10 เป็น Model เพื่อการเรียนรู้และการพัฒนา บางครั้งเขียนว่า 70:20:10 หรือ 70/20/10 เป็น model ที่แตกวิธีการเรียนรู้ของบุคคลออกเป็นส่วนๆ สัดส่วนของกฎ 70-20-10 ได้มาจากการสำรวจสอบถามผู้บริหารระดับสูงประมาณ 200 คนว่าพวกเขาเรียนรู้หรือได้ความรู้ในการทำงานมาอย่างไร วัตถุประสงค์ของการสำรวจ เพื่อชี้ให้เห็นผู้บริหารที่ประสบความสำเร็จเหล่านั้นมีวิธีการพัฒนาความรู้ความสามารถของพวกเขามาอย่างไร
     จากการสำรวจ ผู้บริหารได้แจกแจงการเรียนรู้ของพวกเขาว่า
     • 70% มาจากประสบการณ์ (experience) ในการทำงานที่ท้าทาย
     • 20% มาจากการมีปฏิสัมพันธ์ (interaction) กับผู้อื่น
     •

Read the rest