การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์

    แผนธุรกิจสำหรับงานทรัพยากรมนุษย์ขององค์กรจะเป็นอย่างไรขึ้นอยู่กับผลการวิเคราะห์ความต้องการขององค์กรและผลการเปรียบเทียบสถานภาพขององค์กรกับมาตรฐานอุตสาหกรรม

    การจัดทำแผนธุรกิจสำหรับงานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีขั้นตอน ดังนี้

    1. เริ่มด้วยการค้นหาจุดมุ่งหมายและทิศทางซึ่งเป็นความต้องการที่แท้จริงของผู้บังคับบัญชาว่าคืออะไร ในรายละเอียดขนาดไหน การใช้เวลามากมายไปกับการจัดทำข้อมูลหรือแผนงานในรายละเอียดซึ่งไม่ได้เป็นที่ต้องการของผู้บังคับบัญชาเป็นเรื่องเสียเวลาเปล่า

    2. ศึกษาคำบรรยายลักษณะงานของผู้เกี่ยวข้องในสายงานทรัพยากรมนุษย์ตั้งแต่ระดับรองประธานหรือผู้อำนวยการฝ่ายไปจนถึงระดับผู้ช่วยแผนกแล้วจัดเป็นรายการภาระหน้าที่ซึ่งมีความสมบูรณ์พอที่จะนำไปใช้ในการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

    3. เพิ่มหน้าที่ที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ปฏิบัติอยู่แต่ไม่มีในรายการลงไปรวมไปถึงเพิ่มรายการที่คิดว่าควรจะมีและตัดรายการที่คิดว่าไม่ควรมีในแผนธุรกิจออกไป ในขั้นนี้ยังไม่ต้องลงรายละเอียดอะไร มีแต่หัวข้อก็พอ

    4. นัดประชุมกับผู้บริหารต่างฝ่ายเพื่อขอทราบระดับความพึงพอใจของพวกเขาที่มีต่องานทรัพยากรมนุษย์ที่เราทำอยู่ งานหรือบริการอื่นที่เขาอยากให้เราทำ รวมไปถึงความคิดเห็นที่ว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะสามารถสนับสนุนหรือส่งเสริมวิสัยทัศน์ พันธะกิจ และเป้าหมายขององค์กรได้อย่างไร ควรส่งคำถามไปให้ผู้เข้าร่วมประชุมก่อนวันประชุมเพื่อให้เขาได้มีโอกาสเก็บข้อมูลหรือความคิดเห็นจากผู้ร่วมงานในฝ่ายของพวกเขาเหล่านั้นมาด้วย ถ้าสามารถทำได้เช่นนี้ได้เราจะมีข้อมูลที่ค่อนข้างสมบูรณ์พอที่จะแจกแจงออกเป็นระดับความสำคัญมากน้อยได้อีกด้วย

    5. ค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งข้อมูลทั้งหลายในวงการทรัพยากรมนุษย์เพื่อนำมาปรับปรุงแผนธุรกิจนี้

    6. จัดลำดับความสำคัญของงานและทำเป็นแผนธุรกิจขึ้นมาจากข้อมูลที่รวบรวมได้เพื่อแสดงให้เห็นว่าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะทำอะไรในปีนี้และปีหน้า ตัวอย่างเช่นการปรับฐานข้อมูลให้เป็นระบบดิจิตอล บริการที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์จะจัดทำให้กับพนักงานในองค์กร การเปลี่ยนแปลงเชิงกลยุทธ์ในทิศทางหรือในภาระหน้าที่หลักทั้งของฝ่ายตนเองและฝ่ายอื่น

—————————————–

Visits: 10

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *