การฝึกอบรมผู้จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร

    การฝึกอบรมผู้บริหารมีรูปแบบแตกต่างไปจากการฝึกอบรมพนักงานทั่วไป ที่มักนำมาใช้กันได้แก่ การหมุนเวียนงาน การมี่เลี้ยงช่วยแนะนำ และการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา

    การหมุนเวียนงาน (job rotation) เป็นเทคนิกการฝึกอบรมทางการบริหารที่ให้ผู้ที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารต้องหมุนเวียนการทำงานจากหน่วยงานหนึ่งไปทำงานในอีกหน่วยงานหนึ่งคราวละหลายๆเดือนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทุกส่วนของธุรกิจและเพื่อทดสอบกึ๋นของผู้ที่จะได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบทางการบริหาร ผู้รับการฝึกอบรมจึงได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ขณะเดียวกันก็ได้ค้นพบตนเองว่าชอบทำงานประเภทไหนมากน้อยกว่ากัน

    การมีพี่เลี้ยงช่วยแนะนำ (coaching) การฝึกอบรมประเภทนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะทำงานร่วมกับผู้จัดการอาวุโสหรือกับผู้ที่ตนจะเข้าดำรงตำแหน่งแทน เป็นการถ่ายโอนความรับผิดชอบเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างแท้จริง

    การเรียนรู้จากการแก้ปัญหา (action learning) เป็นเทคนิกการฝึกอบรมที่ผู้เตรียมตัวเป็นผู้บริหารจะได้ทำงานเต็มเวลาเพื่อวิเคราะห์และแก้ปัญหาในหน่วยงานอื่นที่ไม่ใช่หน่วยงานประจำของตน วิธีการฝึกอบรมเริ่มด้วยการเลือกทีมงานขึ้นมาประกอบด้วยสมาชิกประมาณ 25 คน หลังจากนั้นผู้ให้การฝึกอบรมจะมอบปัญหาธุรกิจในโลกแห่งความเป็นจริงซึ่งอาจต้องใช้ความรู้ความชำนาญมากกว่าที่ผู้เข้ารับการอบรมคนหนึ่งคนใดจะเรียนรู้หรือมีประสบการณ์ได้ครบถ้วน การเรียนรู้จะเกิดขึ้นจากการปรึกษาหารือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นภายใต้การช่วยเหลือแนะนำของผู้จัดการอาวุโสและมีข้อมูลป้อนกลับ (feedback) ซึ่งกันและกัน ผู้บริหารจะเป็นผู้ตัดสินใจว่าจะยอมรับคำแนะนำอันเป็นผลจากการศึกษาของทีมงานนั้นหรือไม่ บริษัทยักษ์ใหญ่หลายแห่ง เช่ย GE, Samsung และ Deutsche Bank ใช้วิธีนี้ในการอบรมผู้ที่จะก้าวขึ้นดำรงตำแหน่งผู้บริหารขององค์กร กระบวนการฝึกอบรมจะแบ่งออกเป็นสามช่วง คือ
    1) ช่วงการจัดวางกรอบงาน (frame work phase) ใช้เวลาประมาณ 6-8 สัปดาห์ในการวางแผนการทำงานโดยทีมงานจะกำหนดกรอบการทำงานและเก็บรวมรวมข้อมูลเพื่อนำมาใช้ในการทำงาน

    2) ช่วงหารือการปฏิบัติ (action forum) ใช้เวลา 2-3 วันในการอภิปรายและจัดทำข้อเสนอเพื่อการแก้ไขปัญหาตามผลการศึกษา

    3) ช่วงทบทวนข้อเสนอแนะ (accountability session) เป็นช่วงเวลาที่ผู้เข้ารับการอบรมจะเข้าหารือกับกลุ่มผู้บริหารเพื่อนำเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาและรายงานความก้าวหน้าในการปฏิบัติตามข้อเสนอในทุกๆ 30 วันรวม 90 วัน

    การเรียนรู้จากการแก้ปัญหาอีกรูปแบบหนึ่งคือการเรียนรู้จากกรณีศึกษา (case study) เป็นการเรียนรู้ที่ทำได้ทั้งแบบเป็นกลุ่มย่อยและแบบเดี่ยวโดยผู้ที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารจะได้รับกรณีศึกษาซึ่งเป็นปัญหาจริงขององค์กรเพื่อนำมาวิเคราะห์ จัดทำข้อเสนอ แล้วนำมาหารือร่วมกับผู้เข้ารับการอบรมคนอื่นๆ

————————————

Visits: 7

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *