การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงานให้มีประสิทธิผล

    การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (On the Job Training: OJT) เป็นกระบวนการพื้นฐานในการพัฒนาบุคคลากร บางสถานประกอบการโดยเฉพาะสถานประกอบการขนาดเล็กจะมีเพียงการฝึกอบรมประเภทนี้เพียงอย่างเดียว แต่โดยทั่วไปแล้ว เมื่อสถานประกอบการสำรวจหรือพบความจำเป็นที่ต้องให้การฝึกอบรม ก็จะนำความต้องการหรือเป้าหมายนั้นมาออกแบบโครงการฝึกอบรมอันประกอบด้วยเนื้อหาหลักสูตรและรูปแบบการให้การฝึกอบรม ปกติจะใช้การฝึกอบรมแบบชั้นเรียน (classroom training) เป็นการให้การฝึกอบรมระยะสั้นที่เน้นแนวคิดและการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเป็นการปูพื้น และใช้การฝึกอบรมขณะปฏิบัติงาน (on the job training) เป็นการสะสมการเรียนรู้ในระยะยาว read more

การฝึกอบรมผู้จะก้าวขึ้นเป็นผู้บริหาร

    การฝึกอบรมผู้บริหารมีรูปแบบแตกต่างไปจากการฝึกอบรมพนักงานทั่วไป ที่มักนำมาใช้กันได้แก่ การหมุนเวียนงาน การมี่เลี้ยงช่วยแนะนำ และการเรียนรู้จากการแก้ปัญหา

    การหมุนเวียนงาน (job rotation) เป็นเทคนิกการฝึกอบรมทางการบริหารที่ให้ผู้ที่จะขึ้นสู่ตำแหน่งผู้บริหารต้องหมุนเวียนการทำงานจากหน่วยงานหนึ่งไปทำงานในอีกหน่วยงานหนึ่งคราวละหลายๆเดือนเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจในทุกส่วนของธุรกิจและเพื่อทดสอบกึ๋นของผู้ที่จะได้รับการมอบหมายความรับผิดชอบทางการบริหาร ผู้รับการฝึกอบรมจึงได้เรียนรู้จากการปฏิบัติจริง ขณะเดียวกันก็ได้ค้นพบตนเองว่าชอบทำงานประเภทไหนมากน้อยกว่ากัน read more

การพัฒนาตนเองเพื่อเป็นผู้นำที่แท้จริง

    ผู้ที่ต้องการเป็นผู้นำต้องเริ่มจากการมีความปรารถนาที่จะนำผู้อื่น การจะเป็นผู้นำที่แท้จริงซึ่งเป็นที่ยอมรับของคนทั่วไปนั้น ไม่ง่าย และหากไม่ได้เตรียมตัวที่จะเป็นผู้นำหรือไม่มั่นใจว่าต้องการจะนำผู้อื่น การจะเป็นผู้นำที่ดีคงเป็นเรื่องที่เป็นไปได้ยาก read more

การสร้างความเชื่อมั่นในตนเอง

    ความเชื่อมั่นในตนเอง ไม่ใช่เป็นเพียงคุณสมบัติที่นักพูดทุกคนจำเป็นต้องมีเท่านั้น แต่ยังเป็นคุณสมบัติที่จำเป็นในเกือบทุกเรื่องของการดำรงชีวิต คนส่วนใหญ่ไม่กล้าเสี่ยงที่จะให้ความสนับสนุนโครงการหรืองานที่นำโดยคนที่ละล้าละลัง ซุ่มซ่าม หรือจะทำอะไรก็ออกตัวขอโทษขอโพยจนเฝือ ตรงกันข้าม เราท่านทั้งหลายคงเคยรู้สึกชื่นชมผู้ที่สามารถอธิบายเรื่องราวต่างๆ ได้อย่างชัดเจน มีบุคลิกภาพสง่างามน่าเชื่อถือ ตอบคำถามได้อย่างมั่นใจ และกล้าที่จะยอมรับในสิ่งที่ตนไม่รู้ ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเองจะเป็นผู้ที่สร้างความเชื่อมั่นให้เกิดขึ้นแก่ผู้อื่นไม่ว่าจะเป็นผู้ฟัง เพื่อน เจ้านาย หรือลูกค้า การที่สามารถเรียกความเชื่อมั่นจากผู้เกี่ยวข้องได้นี้ นับเป็นหัวใจสำคัญต่อการกระทำการให้สำเร็จ เมื่อความเชื่อมั่นในตนเองเป็นสิ่งที่มีคุณค่าเช่นนี้ ผู้คนทั้งหลายจึงมุ่งหวังที่จะสร้างความเชื่อมั่นในตนเองให้เกิดขึ้นแก่ตัวเอง แต่ในทางปฏิบัติ คนที่ไม่มีความเชื่อมั่นในตนเองก็คงรู้สึกอับจน ไม่รู้ว่าจะสร้างความเชื่อมั่นขึ้นมาได้อย่างไร read more

ความรู้สึกผูกพันของพนักงาน

    องค์กรทุกแห่ง ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ ภาคเอกชน แสวงหากำไร หรือไม่แสวงหากำไร ล้วนต้องการให้ผลการปฏิบัติงานของตนเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องสม่ำเสมอ เครื่องมือหนึ่งที่นิยมนำมาใช้คือ ระบบบริหารผลการปฏิบัติงาน เพราะเชื่อว่าหากจัดขอบเขตงานให้ชัดเจน มีความท้าทาย มีการวัดผลที่เที่ยงธรรม และมีสิ่งจูงใจที่เพียงพอ จะกระตุ้นให้พนักงานทุ่มเทสติปัญญา ความรู้ความสามารถของตนมากขึ้นอันจะส่งผลให้การปฏิบัติงานดีขึ้น read more

คุณมีทักษะความเป็นผู้นำมากน้อยเพียงใด

    บุคคลที่อยู่ในฐานะตำแหน่งเป็นผู้นำมีมากมายให้พบเห็นได้ทั่วไป แต่ลำพังฐานะตำแหน่งหรือหน้าที่ความรับผิดชอบไม่ได้ทำให้บุคคลนั้นเป็นผู้นำที่แท้จริงไปด้วย

    ผู้ที่ประสงค์จะเป็นผู้นำที่ดีควรจะต้องมีคุณสมบัติหรือทักษะการเป็นผู้นำ ท่านอาจตรวจสอบตัวท่านเองเพื่อให้ทราบว่าท่านอยู่ในสถานะใดและมีทักษะความเป็นผู้นำในเรื่องใดที่ควรจะต้องปรับปรุงแก้ไขให้ดีขึ้นบ้าง หรือถ้าท่านว่างมาก ท่านอาจนำทักษะที่จะกล่าวต่อไปนี้ไป (แอบ) ประเมินผู้บังคับบัญชาของท่านเพื่อให้รู้ (ในความคิดเห็นของท่าน) ว่าเขาหรือเธอผู้นั้นมีความเป็นผู้นำหรือไม่อย่างไร read more

คุณสมบัติและทักษะที่จำเป็นของผู้นำ

    ตามแนวคิดแบบเก่า คนที่จะมาเป็นผู้นำที่ดี จะต้องเป็นผู้มีพรสวรรค์หรือมีแววมาตั้งแต่เล็กอย่างที่เรียกว่า เกิดมาเพื่อเป็นผู้นำเท่านั้น แต่ในความเป็นจริง ผู้ที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง คิดบวก รู้จักถ่อมตัว ทำงานให้หนักด้วยความรับผิดชอบ ก็สามารถเป็นผู้นำที่ดีกันได้ทุกคน read more

จะทำอย่างไรเมื่อมีความสามารถต่ำกว่าที่เจ้านายต้องการ

    ไม่มีใครอยากถูกคนอื่นมองว่าเป็นคนที่ไม่มีความสามารถในการทำงานหรือถูกมองว่าฝีมือไม่ถึงขั้น มันคงเป็นความรู้สึกอึดอัด เหี่ยวเฉา ไร้ค่าอะไรปานนั้น แต่ในโลกแห่งความเป็นจริง เราคงหนีไม่พ้นความรู้สึกที่ว่านี้อย่างน้อยก็ในบางเวลา หากเราไม่ปล่อยปละละเลย ปัญหานี้ยังพอจะแก้ไขได้ read more

ทักษะการตอบคำถามเฉพาะหน้า

    คุณยังจำเหตุการณ์ที่ถูกผู้บังคับบัญชาหรือผู้บริหารระดับสูงตั้งคำถามต่อรายงานหรือการนำเสนอความเห็นของคุณกลางที่ประชุมได้ไหม ส่วนใหญ่ผู้ที่อยู่ในสถานการณ์เช่นว่านี้มักจะลนลานเพราะการจะตอบคำถามที่จู่โจมเข้ามาในลักษณะนี้ ไม่ได้ต้องการเพียงแค่รู้ว่าจะตอบอย่างไร แต่ต้องการทักษะที่จะเรียบเรียงคำตอบต่อคำถามเฉพาะหน้านั้นให้กระชับ เข้าเป้า ด้วยน้ำเสียงที่ราบเรียบไม่สั่นเครืออีกด้วย read more

ทำไม HR ไม่สามารถนำการเปลี่ยนแปลง

    มักมีคนชอบพูดว่า จะหาผู้บริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ (HR) ที่เก่งและสามารถช่วยองค์กรให้พัฒนาไปได้ค่อนข้างยาก เมื่อถามถึงบทบาทของ HR ในการนำการเปลี่ยนแปลงก็มักได้ยินแต่ว่า HR เป็นพวกติดยึดอยู่กับกฎระเบียบ ไม่มีความคิดสร้างสรรค์ บางคนถึงกับพูดว่า HR เป็นพวกเปลืองข้าวสุก (under-utilized) นอกจากนั้น เดี๋ยวนี้การบริหารคนเก่งในองค์กรส่วนใหญ่ก็ตกเป็นหน้าที่ของหัวหน้างานไปแล้ว read more